[ H S E ]

مسئول : جناب آقای حمیدرضا ترشیزی

* * *

فعالیت های این مجموعه شامل :
حفاظت و ایمنی پرسنل
حفاظت محیط زیست
احیاء محیط زیست
فضای سبز
پست الکترونیکی ارتباط با این واحد :                                           hse@sadidpipe.com